कानूनी सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

प्रदेश नं ३¸ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको च.नं १६४ मिति २०७५/०६/०५ को पत्र तथा गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि¸ २०७५ को दफा ४ अनुसार ताहाँ गाउँपालिकाहरुमा एक-एक जना कानूनी सहजकर्ता नियुक्तिको लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरु योग्यताक्रमको आधारमा मुख्य तथा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा छनौट गरी यसै पत्रसाथ संलग्न गरी करारमा नियुक्तिको लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुमा सिफारिस गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Skip to toolbar